FCA logo

Family Caregiver Alliance Mga Mapagkukunan at Serbisyo

Nandiyan ka para sa kanila. Nandito kami para sa iyo.

Ang pag-aalaga sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan na may malalang sakit ay isang mahirap na trabaho. May mga pagkakataong pwedeng kailanganin mo ang tulong—at madaling kalimutang alagaan ang sarili mo. Sa 40 taong karanasan sa larangan, sinusuportahan ng Family Caregiver Alliance ang mga taong katulad mo, na nag-aalaga sa mga kaibigan at miyembro ng pamilya na may talamak o nagpapabaldado na sakit.

Nag-aalok ang Family Caregiver Alliance ng maraming libreng mapagkukunan ng tulong ng mga caregiver ng pamilya sa buong bansa, kabilang ang:

 • Mga virtual na kaganapan at klase
 • Online na aklatan ng mapagkukunan ng impormasyon
 • Mga propesyonal na referral
 • Pagsusuri at konsultasyon sa pag-aalaga (San Francisco Bay Area lamang)
 • At marami pang iba.

Mga Paparating na Kaganapan at Klase

Nag aalok ang FCA ng mga kaganapan at klase sa iba’t ibang wika. Suriin pabalik mula sa oras oras para sa mga kaganapan sa iyong wika.

Upcoming Events

elapsed: ms

Online na Aklatan ng Mapagkukunan ng Impormasyon

Nasa San Francisco Bay Area ka man o sa buong bansa, malugod naming tinatanggap ang lahat na makita ang aming libre at online na mapagkukunan ng impormasyon para sa mga tagapangalaga ng pamilya. Siyasatin ang aming aklatan ng mga nakakatulong na artikulo, video, naitalang webinar, at infographics, sa malawak na hanay ng mga paksa ng pag-aalaga sa pamilya, kabilang ang:

 • Pag-aalaga sa sarili at pahinga
 • Pag-aalaga sa isang taong may demensya
 • Pangmatagalang pagpaplano at tulong
 • Mga usapin sa pananalapi at legal
 • At marami pang iba.

Makipag-usap sa Amin!

Kung kailangan mo ng tulong sa mga mapagkukunan sa aming website, mga referral sa mga serbisyo sa iyong lugar, o gusto lang mangumusta, ang pinakamahusay na paraan para maabot kami ay sa pamamagitan ng pag-email sa info@caregiver.org o tumawag sa (415) 434-3388 o (800) 445-8106. Makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon ng isang taong makakatulong.

Mga Caregiver ng Pamilya sa San Francisco Bay Area

Makipag-usap sa Amin!

Nag-aalok kami ng libre at murang mga serbisyo para matulungan kang magbigay ng pinakamahusay na posibleng pag-aalaga—habang tumutuon din sa sarili mong kalusugan at kagalingan. Ang mga serbisyong ito ng suporta ay inaalok nang walang bayad sa mga kwalipikadong caregiver ng pamilya na nakabase sa mas malaking San Francisco Bay Area:

 • Mga pagsusuri sa komprehensibong pag-aalaga (Tingnan sa ibaba)
 • Pagtatasa ng kwalepikado para sa legal at pinansyal na konsultasyon, mga grupo ng suporta, mga serbisyo ng pahinga, at indibidwal na pagpapayo
 • Tulong sa pangmatagalang pagpaplano
 • Patuloy na suporta sa buong paglalakbay mo sa pag-aalag

Mga Pagsusuri sa Komprehensibong Pag-aalaga:

Ang isang masusing pagtatasa ng sitwasyon ng indibidwal mong pag-aalaga na ibinigay ng aming sinanay na propesyonal na mga kasangguni ng pamilya. Nakikipagpulong kami sa caregiver ng pamilya (anak, asawa o kapareha, ibang kamag-anak, o kaibigan) para mangalap ng mahalagang impormasyon para matulungan kang gumawa ng plano ng pag-aalaga.

Pagiging Kwalepikado

Ang FCA ay nagsisilbing Sentro ng Mapagkukunan ng Tulong ng Caregiver ng Bay Area, isa sa 11 Mga Sentro ng Mapagkukunan ng Tulong ng Caregiver (CRC) sa buong California.

Nakikipagtulungan ang FCA sa mga pamilyang nag-aalaga sa mga taong may pagbaba ng kaisipan sa simula ng edad, gaya ng Alzheimer’s disease, stroke, Parkinson’s disease, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis (ALS) (ALS), Huntington’s disease, traumatikong pinsala sa utak (TBI) (TBI), HIV-associated neurocognitive disorder (HIV), o tumor sa utak sa Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo at Santa Clara.

Sinusuportahan at tinutulungan ng FCA ang mga caregiver ng mga nasa hustong gulang na may talamak o nakakabaldado na mga kondisyon sa kalusugan anuman ang lahi, ninuno, bansang pinagmulan, paniniwala, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, relihiyon, oryentasyong sekswal, kapansanan, kita, o edad.

Tinutulungan din ng FCA ang mga caregiver ng pamilya ng mga nasa hustong gulang na 60 taong gulang at mas matanda, anuman ang diyagnosis, sa mga probinsya ng Alameda, Contra Costa, San Francisco at San Mateo.

Magsimula Ngayon!

Kung gusto mong samantalahin ang aming mga serbisyo para sa mga caregiver ng pamilya sa San Francisco Bay Area, ang pinakamahusay na paraan para makipag-ugnayan sa amin ay sa pamamagitan ng pag-email sa info@caregiver.org o tumawag sa (415) 434-3388 o (800) 445-8106. Makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon ng isang taong makakatulong.

Pagaaring yama

Maghanap ng isang malawak na hanay ng impormasyon na nauugnay sa pangangalaga kabilang ang mga pangkalahatang ideya ng mga kundisyon, mga tip para sa pangangalaga sa isang pamilya o kaibigan, at pag-aalaga sa sarili.

elapsed: ms